+من یه دیوونه م که تو باشی زنده میمونم ...


+بهانه پشت بهانه

بغض پشت بغض

وبعد از هر عکسی که دیدم صدبار بغضم ترکید..

بخندن

شاد باشن

باشن باشن باشن

ولی من چقدر کم بودم ... 


+نوشته کنه ام نبودم اصا و من قاه قاه خندیدم ^_^ تصورش شیرینه .. 

نمیدونم ولی شاید یه روزم من اینو بگم :)))


+بهش گفتم بخاطر کانالا نرفتم و چقدر دروغ گوی خوبی نیستم حتی :/

قطعا بزرگترین دلیلش خودش بود ...


+حس خوبی داره صبح

زودِ زود

هنزفری بذاری توی گوشت و مسیر یک ربعی رو با آهنگای مازیار زیر بارون برگای زرد قدم بزنی :))


+چقدر دلم ریخت... چقدر دلم سوخت .. بی پدری سخته ..


+توی زندگی هر آدمی میرسه وقتایی که همه ی درا قفل بشه و کلیداش تو پستوی ابد ترین جا بیوفته!

فقط کافیه صبر داشته باشی ..

فردا رو ببینی .. روشن ..

فردایی که این درا باز شده .

فقط کافیه اینا رو ببینی خواه نا خواه بالاییه کلیدا رو بهت میده :)


+برای آخرین نفس بخون ترانه ایی

که باید از تو بگذرم به هر بهانه ایی ..

چقدر خودمو مزین کردم سر حذف کردن پوشه ش :/


+یک کلام گفت میخوای باهاش قطع رابطه کنم؟!

این جمله و اون لحظه و نه ایی که گفتم ..

این یعنی خواستن !

من نمیخواستم به هیچ وجه از اون بگذره 

فقط دنبال این قاطعیت بودم 

نه طفره رفتن ...


+خواستم همونطور که توی زندگیش جا باز کردم همونطور کنار بکشم و بیرون برم ..

نشد

نشدنیه 

اصلا!


+این آدم ... ❤


+خوبه که یکی از همه نظر از بر باشه تورو .. 

خیلی خوبه که نیازی نیست براش توضیح بدی ..

خیلی خوبه که یه "هوم"ساده ت براش یه شرح حال کاملِ ..

خیلی خوبه:)


+علی یار