مهر و محبت سیری چند؟! 

این وضع و حال الان شده حساب کتابی .. 

اگر کاری بود یادت میاد یکی اون وسط مسطای مخاطبین گوشیت هست که یه روزی خیلی قول و قرارا باهم گذاشتین .. 

اگر کاری نبود .. 

انتظار زیادی نیست اینکه منتظر یه "سلام" یه "خوبی؟" باشی .. 

آدم های بی مهری شدیم که نمیدونیم نزدیک ترینامون همین الان کنج دلشون غم چی گرد انداخته .. 

نمیدونیم سکوتشون از بی حرفی نیست .. از دلگیریه ..

از "خوبی؟" ایی که ازت انتظار داشتن و نشنیدن و سکوت کردن ... 


+مهم یا غیر مهم .. بیایم بنی آدم باشیم .. محبت خرجی نداره :)