غرور وقتی مُرد که مملکتم را فاحشه خانه نشان داد ..