می گویم دعایم کن !

میخندد  ..

میگوید سیمرغ هم نتوانست شهدخت قصه را از شاهزاده جدا کند!

میخندم ..

میگوید تو مو میبینی و من پیچش مو!

میخندم ..

خیالت خوش باد ...