: سعی کن مهم نباشم برات .. 

کم تر اذیت میشی .. :)

+ این به تو مربوط نیست!